ข้อมูลกิจกรรม นางสาวเบญจมาภรณ์ พรหมดวงสี

นางสาวเบญจมาภรณ์ พรหมดวงสี

ที่ปรึกษา:เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13416 เด็กชายกิตตินันท์ โยดิน มัธยม3/5                                        
2 13420 เด็กชายเจษฎา เชื้อบัวเย็น มัธยม3/5                                        
3 13422 เด็กชายณัฐพล เทพภูเขียว มัธยม3/5                                        
4 13428 เด็กชายรัฐภูมิ โตนชัยภูมิ มัธยม3/5                                        
5 13429 เด็กชายวุฒิภัทร นามโล มัธยม3/5                                        
6 13433 เด็กชายจักรภัทร พันเนียม มัธยม3/5                                        
7 13604 เด็กหญิงพิมพิกา พิมพ์กลาง มัธยม2/2                                        
8 13624 เด็กหญิงศศิวิมล สงวนสุข มัธยม2/2                                        
9 13726 เด็กชายกัลปังหา บับภาศรี มัธยม2/5                                        
10 13732 เด็กหญิงธมลวรรณ ชำนาญ มัธยม2/5                                        
11 13733 เด็กหญิงนันทชพร ชำนาญ มัธยม2/5                                        
12 13737 เด็กหญิงพรชิตา ชำนาญ มัธยม2/5                                        
13 13739 เด็กหญิงวทันยา ลวนสมบัติ มัธยม2/5                                        
14 13743 เด็กหญิงอารีรัตน์ เดชโมรา มัธยม2/5                                        
15 13875 เด็กชายพสธร ประสมเพชร มัธยม3/5