ข้อมูลกิจกรรม นางวีระดา นาอุดม

นางวีระดา นาอุดม

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12995 เด็กหญิงจิณณพัต ปัญญาไว มัธยม3/1                                        
2 12999 เด็กหญิงนภัสสร ผลภิญโญ มัธยม3/1                                        
3 13000 เด็กหญิงนิกษ์นิภา ณ ภูเขียว มัธยม3/1                                        
4 13002 เด็กหญิงนีรานีรชา เยือกเย็น มัธยม3/1                                        
5 13005 เด็กหญิงปิยวรรณ พงษ์สระพัง มัธยม3/1                                        
6 13008 นางสาววานิช สุพรรณ์นอก มัธยม3/1                                        
7 13270 เด็กหญิงรวิภา กันชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
8 13100 นายณัฐวุฒิ ศิลามาตร มัธยม3/4                                        
9 13116 เด็กหญิงช่อผกา พันธ์วงษ์ มัธยม3/4                                        
10 13117 เด็กหญิงโชติกา ชำนาญพล มัธยม3/4                                        
11 13121 เด็กหญิงพัชพรวรรณ พัชรชำนาญพล มัธยม3/4                                        
12 13124 เด็กหญิงมุทิตา ไกรยะวงศ์ มัธยม3/4                                        
13 13127 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศรเศษ มัธยม3/4                                        
14 13129 เด็กหญิงอนัญญา เฟื่องฟู มัธยม3/4                                        
15 13130 เด็กหญิงอรทัย พรแสน มัธยม3/4                                        
16 13352 เด็กชายกฤษณะ คำจันทร์วงค์ มัธยม3/6                                        
17 13364 เด็กชายรัฐภูมิ แก้ววิไล มัธยม3/6                                        
18 13402 เด็กหญิงชนิดาภา หนึ่งชะนะ มัธยม3/4                                        
19 13403 เด็กหญิงณัฐนรี วังสระ มัธยม3/4                                        
20 13444 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประชามอญ มัธยม3/6                                        
21 13447 เด็กชายนนทวัฒน์ โสชาลี มัธยม3/6                                        
22 13453 เด็กชายภูวนาท ภาษาสุข มัธยม3/6                                        
23 13455 เด็กชายวชิรพงศ์ ขาวผ่วน มัธยม3/6                                        
24 13459 เด็กชายศราวุฒิ มุนนท์ มัธยม3/6                                        
25 13519 เด็กชายพิธีกร พลนิกาย มัธยม3/6