ข้อมูลกิจกรรม นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ

นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13114 เด็กหญิงเจนจิราพร บุตรโคตร มัธยม3/4                                        
2 13125 เด็กหญิงวิภาวี เที่ยงแก้ว มัธยม3/4                                        
3 13688 เด็กหญิงขวัญจิรา บุญหรรษา มัธยม2/4                                        
4 13695 เด็กหญิงณัฐวรรณ นิลบรรพต มัธยม2/4                                        
5 13701 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิบูรณ์ มัธยม2/4                                        
6 13769 เด็กหญิงจินดาพร เจ๊กนอก มัธยม2/6                                        
7 13778 เด็กหญิงศิริกัญญา นิลบรรพต มัธยม2/6