ข้อมูลกิจกรรม นางเกษรภรณ์ วันสุทะ

นางเกษรภรณ์ วันสุทะ

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13071 เด็กหญิงณัฐฌา จันทรเสนา มัธยม3/3                                        
2 13072 นางสาวธารารัตน์ พันทอง มัธยม3/3                                        
3 13091 นางสาวอัญชิสา โทผาวงษ์ มัธยม4/5                                        
4 13597 เด็กชายรวีวัฒน์ กลิ่นโสภณ มัธยม2/2                                        
5 13599 เด็กชายศิรศักดิ์ สังเกตุ มัธยม2/2                                        
6 13668 เด็กชายยศกร สิงห์บ้านหาด มัธยม2/4                                        
7 13671 เด็กชายทนงศักดิ์ โชติชัย มัธยม2/4                                        
8 13674 เด็กชายประกาสิทธิ์ ประโยชน์มี มัธยม2/4                                        
9 13675 เด็กชายปราโมทย์ ภูศักดิ์ มัธยม2/4                                        
10 13686 เด็กชายศุภสิทธิ์ แผ่นผา มัธยม2/4                                        
11 13687 เด็กชายอนวรรษ ปวงสุก มัธยม2/4