ข้อมูลกิจกรรม นายตชาชาต ฝอยวารี

นายตชาชาต ฝอยวารี

ที่ปรึกษา:ตชาชาต ฝอยวารี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12997 เด็กหญิงณชญาดา รุ่งเพชร มัธยม3/7                                        
2 13036 เด็กหญิงกุณภัทร อรรควงษ์ มัธยม3/7                                        
3 13070 เด็กหญิงญาดา โคประโดน มัธยม3/7                                        
4 13087 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิลารักษ์ มัธยม3/7                                        
5 13122 เด็กหญิงพัชรินทร์ โชคบัณฑิต มัธยม3/7