ข้อมูลกิจกรรม นายวัฒนา ขำเครือ

นายวัฒนา ขำเครือ

ที่ปรึกษา:วัฒนา ขำเครือ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13357 เด็กชายธนกร ชาวนา มัธยม3/1                                        
2 13594 เด็กชายธนาดูล เมืองจันทร์ มัธยม2/2                                        
3 13637 เด็กชายปกรณ์ศักดิ์ บุญนรา มัธยม2/3                                        
4 13642 เด็กชายมนัสวิน มุนนท์ มัธยม2/3                                        
5 13643 เด็กชายยุคลเดช แผลงศาตรา มัธยม2/3                                        
6 13645 เด็กชายศุภกิจ ผลานิสงค์ มัธยม2/3                                        
7 13649 เด็กหญิงกันยาพร นิคมเรืองฤทธิ์ มัธยม2/3                                        
8 13659 เด็กหญิงพัทธิญา สอนภักดิ์ มัธยม2/3                                        
9 13713 เด็กชายปรมัตภ์ โยธาวงศ์ มัธยม2/5