ข้อมูลกิจกรรม นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์

นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13057 เด็กชายพลากร ชำนาญ มัธยม3/5                                        
2 13062 เด็กชายเอกรินทร์ อนันเต่า มัธยม3/4                                        
3 13093 เด็กชายกฤษฎา อนันเต่า มัธยม3/4                                        
4 13095 เด็กชายเกรียงศักดิ์ กาญจนะภัตน์ มัธยม3/4                                        
5 13096 นายจักรพันธุ์ คนองมาก มัธยม3/4                                        
6 13098 เด็กชายณรงค์กร สิงห์สถิตย์ มัธยม3/4                                        
7 13099 เด็กชายณัฐชา รวยสง่า มัธยม3/4                                        
8 13101 เด็กชายธีรภัทร คำพันธ์ มัธยม3/4                                        
9 13103 นายนพพล พั้ววงค์ มัธยม3/4                                        
10 13104 เด็กชายนิติกร เชื่อสีดา มัธยม3/4                                        
11 13105 เด็กชายนุภากร ละลี มัธยม3/4                                        
12 13106 เด็กชายปฏิภาณ เจริญธรรม มัธยม3/4                                        
13 13109 เด็กชายแรกขวัญ นาคคำ มัธยม3/4                                        
14 13113 นายอธิป ชำนาญ มัธยม3/4                                        
15 13123 นายภูริภัทร์ บำรุงภักดิ์ มัธยม3/4                                        
16 13131 เด็กชายกรวิชญ์ ปัญญาดี มัธยม3/5                                        
17 13132 เด็กชายคณิน นิลไสล มัธยม3/5                                        
18 13146 เด็กชายสุเทพ แสนเรียน มัธยม3/5                                        
19 13152 เด็กชายอิทธิชัย ประจำเมือง มัธยม3/5                                        
20 13153 เด็กชายอิศม์เดช แผ่นผา มัธยม3/5                                        
21 13200 เด็กหญิงประภาวรินทร์ โนนวังชัย มัธยม3/6                                        
22 13204 เด็กหญิงสุวรรณศรี ภักดีเจริญ มัธยม3/6