ข้อมูลกิจกรรม นายวรวุฒิ คุณประทุม

นายวรวุฒิ คุณประทุม

ที่ปรึกษา:วรวุฒิ คุณประทุม         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13093 เด็กชายกฤษฎา อนันเต่า มัธยม3/4                                        
2 13095 เด็กชายเกรียงศักดิ์ กาญจนะภัตน์ มัธยม3/4                                        
3 13096 นายจักรพันธุ์ คนองมาก มัธยม3/4                                        
4 13098 เด็กชายณรงค์กร สิงห์สถิตย์ มัธยม3/4                                        
5 13099 เด็กชายณัฐชา รวยสง่า มัธยม3/4                                        
6 13100 นายณัฐวุฒิ ศิลามาตร มัธยม3/4                                        
7 13101 เด็กชายธีรภัทร คำพันธ์ มัธยม3/4                                        
8 13103 นายนพพล พั้ววงค์ มัธยม3/4                                        
9 13104 เด็กชายนิติกร เชื่อสีดา มัธยม3/4                                        
10 13105 เด็กชายนุภากร ละลี มัธยม3/4                                        
11 13106 เด็กชายปฏิภาณ เจริญธรรม มัธยม3/4                                        
12 13107 เด็กชายพีรณัย ตลอดไธสง มัธยม3/4                                        
13 13108 เด็กชายยศกร ผานิล มัธยม3/4                                        
14 13109 เด็กชายแรกขวัญ นาคคำ มัธยม3/4                                        
15 13113 นายอธิป ชำนาญ มัธยม3/4                                        
16 13123 นายภูริภัทร์ บำรุงภักดิ์ มัธยม3/4                                        
17 13116 เด็กหญิงช่อผกา พันธ์วงษ์ มัธยม3/4                                        
18 13117 เด็กหญิงโชติกา ชำนาญพล มัธยม3/4                                        
19 13121 เด็กหญิงพัชพรวรรณ พัชรชำนาญพล มัธยม3/4                                        
20 13124 เด็กหญิงมุทิตา ไกรยะวงศ์ มัธยม3/4                                        
21 13125 เด็กหญิงวิภาวี เที่ยงแก้ว มัธยม3/4                                        
22 13127 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศรเศษ มัธยม3/4                                        
23 13129 เด็กหญิงอนัญญา เฟื่องฟู มัธยม3/4                                        
24 13130 เด็กหญิงอรทัย พรแสน มัธยม3/4