ข้อมูลกิจกรรม นางสาวศศิธร เจนจิตร

นางสาวศศิธร เจนจิตร

ที่ปรึกษา:ศศิธร เจนจิตร         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13062 เด็กชายเอกรินทร์ อนันเต่า มัธยม3/4                                        
2 13135 เด็กชายณรงค์รัชช์ แก้วเวียง มัธยม3/5                                        
3 13139 เด็กชายพิชัยวุฒิ โชคบัณฑิต มัธยม3/5                                        
4 13142 เด็กชายมนุนาถ ประโยชน์มี มัธยม3/5                                        
5 13145 เด็กชายสิทธิชัย อิ่มเพิ่มสุข มัธยม3/5                                        
6 13149 เด็กชายอนุวัฒน์ กุดแสน มัธยม3/5                                        
7 13150 เด็กชายอรรถกร เหง้าอุสา มัธยม3/5                                        
8 13151 เด็กชายอรรถพล ชาลีวรรณ มัธยม3/5                                        
9 13159 นางสาวธนวรรณ มอบกระโทก มัธยม3/5                                        
10 13161 เด็กหญิงนิตรดา ก้านแก้ว มัธยม3/5                                        
11 13164 เด็กหญิงพรทิพย์ ทวีแก้ว มัธยม3/5                                        
12 13168 เด็กหญิงอรัญญาพร การถาง มัธยม3/5                                        
13 13169 นางสาวเอมมิการ์ เนตรปัญจะ มัธยม3/5                                        
14 13221 นางสาวกัญญาภรณ์ สุมี มัธยม3/7                                        
15 13228 เด็กหญิงณฐลักษณ์ เพียรชัยภูมิ มัธยม3/7                                        
16 13236 เด็กหญิงปรานปริยา ประจันนวล มัธยม3/7                                        
17 13238 เด็กหญิงพวงผกา ถานคร มัธยม3/7                                        
18 13240 เด็กหญิงแพนวรี สิทธิโคตร มัธยม3/7                                        
19 13245 เด็กหญิงศิริภัสสร ป้อมสุวรรณ มัธยม3/7