ข้อมูลกิจกรรม English is fun

English is fun

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12998 เด็กหญิงธิติยาพร พลนิกร มัธยม3/7                                        
2 13001 เด็กหญิงนิศารัตน์ แหวนเพ็ชร มัธยม3/1                                        
3 13006 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดี มัธยม3/7                                        
4 13132 เด็กชายคณิน นิลไสล มัธยม3/5                                        
5 13133 เด็กชายชนมภูมิ ข่าขันมาลี มัธยม3/5                                        
6 13137 เด็กชายธนกร ปานวิเศษ มัธยม3/5                                        
7 13143 เด็กชายเลิศนรา อนันเต่า มัธยม3/5                                        
8 13144 เด็กชายสายฟ้า สวัสดิ์ศรี มัธยม3/5                                        
9 13146 เด็กชายสุเทพ แสนเรียน มัธยม3/5                                        
10 13184 เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูเขียว มัธยม3/6                                        
11 13193 เด็กหญิงชลธาร ชำนาญ มัธยม3/6                                        
12 13196 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัศษวงษ์ มัธยม3/6                                        
13 13197 เด็กหญิงนัฐนันท์ คำทุม มัธยม3/6                                        
14 13198 นางสาวนิภาภรณ์ แก้วสียา มัธยม3/6                                        
15 13201 เด็กหญิงพรชิตา ผุดผาด มัธยม3/6                                        
16 13205 เด็กหญิงอภิญญา รัตนประทุม มัธยม3/6                                        
17 13224 เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย มัธยม3/7                                        
18 13227 เด็กหญิงฐิติยารัตน์ ผลมาตย์ มัธยม3/7                                        
19 13235 นางสาวบัวชมพู บริสุทธิ์ มัธยม3/7                                        
20 13237 เด็กหญิงปิยรัตน์ พระรักษา มัธยม3/7                                        
21 13239 เด็กหญิงพัชราภา ขุนศิริ มัธยม3/7                                        
22 13243 เด็กหญิงวรรณภา บำรุงเกาะ มัธยม3/7                                        
23 13249 เด็กหญิงอรพรรณ เชื้อสระพัง มัธยม3/7