ข้อมูลกิจกรรม ส่องโลก

ส่องโลก

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13021 เด็กชายปิติ ดิลกลาภ มัธยม3/2                                        
2 13024 เด็กชายพลวิทย์ ทองดี มัธยม3/2                                        
3 13026 เด็กชายภาณุพงศ์ ปุริสา มัธยม3/2                                        
4 13032 นายอิทธิพล พรมหงษ์ มัธยม3/2                                        
5 13018 เด็กชายธนพล โกดศรี มัธยม3/2                                        
6 13352 เด็กชายกฤษณะ คำจันทร์วงค์ มัธยม3/6                                        
7 13364 เด็กชายรัฐภูมิ แก้ววิไล มัธยม3/6                                        
8 13444 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประชามอญ มัธยม3/6                                        
9 13447 เด็กชายนนทวัฒน์ โสชาลี มัธยม3/6                                        
10 13453 เด็กชายภูวนาท ภาษาสุข มัธยม3/6                                        
11 13455 เด็กชายวชิรพงศ์ ขาวผ่วน มัธยม3/6                                        
12 13459 เด็กชายศราวุฒิ มุนนท์ มัธยม3/6                                        
13 13519 เด็กชายพิธีกร พลนิกาย มัธยม3/6                                        
14 13542 เด็กชายจิรภัทร รุณยุทธ มัธยม3/2