ข้อมูลกิจกรรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี ด้วยสมองกลฝังตัว

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี ด้วยสมองกลฝังตัว

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13140 เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วสีแดง มัธยม3/5                                        
2 13145 เด็กชายสิทธิชัย อิ่มเพิ่มสุข มัธยม3/5                                        
3 13163 เด็กหญิงปาณิสรา ชาลีเขียว มัธยม3/5                                        
4 13166 เด็กหญิงรัตนาวลี ประจวบแท่น มัธยม3/5                                        
5 13170 เด็กชายกรเวก ตรีพัฒน์ มัธยม3/7                                        
6 13213 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน มัธยม3/7                                        
7 13215 เด็กชายตะวัน จันทร์ชัย มัธยม3/7                                        
8 13222 เด็กหญิงขวัญชนก ธรรมศิลป์ มัธยม3/7                                        
9 13244 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผลทับทิม มัธยม3/7                                        
10 13314 เด็กหญิงธันยพร สีขวา มัธยม3/1                                        
11 13318 เด็กหญิงปณิตา เทือกอุด มัธยม3/1                                        
12 13319 เด็กหญิงปิยฉัตร ประจันนวล มัธยม3/1                                        
13 13373 เด็กหญิงนัฐวรรณ แชชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
14 13374 เด็กหญิงนันทิยา อรรคฮาต มัธยม3/1                                        
15 13375 เด็กหญิงรัทณี ยุกิจภูติ มัธยม3/1                                        
16 13376 เด็กหญิงวิวรรณดา ชีวะเสรี มัธยม3/1                                        
17 13380 เด็กหญิงสุพรรณษา แสนขยัน มัธยม3/1                                        
18 13381 เด็กหญิงสุภาพร ล้านภูเขียว มัธยม3/1                                        
19 13648 เด็กชายสุรศาสตร์ จันทะกัลยา มัธยม2/3                                        
20 13784 เด็กชายกิติภพ ชิตรัตน์ มัธยม2/7                                        
21 13787 เด็กชายณภัทร ถางสูงเนิน มัธยม2/7                                        
22 13797 เด็กชายวายุ เวียงคำ มัธยม2/7