ข้อมูลกิจกรรม เพลินๆสุภาษิต

เพลินๆสุภาษิต

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช   สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13411 เด็กหญิงสุชาดา โคตรภักดี มัธยม3/4                                        
2 13650 เด็กหญิงขวัญฤทัย ประจันนวล มัธยม2/3                                        
3 13652 เด็กหญิงจิราพร จงจิตชอบ มัธยม2/3                                        
4 13656 เด็กหญิงนพมาศ จงปัตนา มัธยม2/3                                        
5 13657 เด็กหญิงประกาวเดือน พิมพ์เสน มัธยม2/3                                        
6 13658 เด็กหญิงปัณฑิตา มาโดล มัธยม2/3                                        
7 13661 เด็กหญิงสุกัญญา บุญไพวัลย์ มัธยม2/3                                        
8 13662 เด็กหญิงสุชาดา วงค์ประชารัตน์ มัธยม2/3                                        
9 13664 เด็กหญิงสุวิชาดา สิทธิโคตร มัธยม2/3                                        
10 13789 เด็กชายธิติเดช ปัดชาเขียว มัธยม2/7