ข้อมูลกิจกรรม ภาษาเพลินใจ

ภาษาเพลินใจ

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13548 เด็กชายเจษฎา ปานวิเศษ มัธยม2/1                                        
2 13549 เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งสมัคร มัธยม2/1                                        
3 13550 เด็กชายณิชพงษ์ ประโยชน์มี มัธยม2/1                                        
4 13551 เด็กชายเตวิชญ์ ชำนาญ มัธยม2/1                                        
5 13554 เด็กชายประวริศ ประจันนวล มัธยม2/1                                        
6 13555 เด็กชายปิติภัทร กิณเรศ มัธยม2/1                                        
7 13556 เด็กชายพงศกร วิสุทธิพงษ์ มัธยม2/1                                        
8 13558 เด็กชายวชิรกร ชำนาญ มัธยม2/1                                        
9 13559 เด็กชายวิทวัส ผ่องสนาม มัธยม2/1                                        
10 13560 เด็กชายศุภกฤต จ่างศรี มัธยม2/1                                        
11 13561 เด็กชายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ มัธยม2/1                                        
12 13562 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ผานิล มัธยม2/1                                        
13 13564 เด็กชายเอกสิทธิ์ ต้นวังหิน มัธยม2/1                                        
14 13565 เด็กหญิงกนกวรรณ สุธาพจน์ มัธยม2/1                                        
15 13566 เด็กหญิงกฤษติยา บุรัศมี มัธยม2/1                                        
16 13568 เด็กหญิงเกวลิน วงษ์กระนวน มัธยม2/1                                        
17 13569 เด็กหญิงขวัญชนก ประสมเพชร มัธยม2/1                                        
18 13570 เด็กหญิงจิดาภา ดิลกลาภ มัธยม2/1                                        
19 13571 เด็กหญิงชลธิชา โชคบัณฑิต มัธยม2/1                                        
20 13573 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ภูมี มัธยม2/1                                        
21 13574 เด็กหญิงนงนภัส ยวนทอง มัธยม2/1                                        
22 13575 เด็กหญิงนริศรา ทองดี มัธยม2/1                                        
23 13576 เด็กหญิงเบญญาภา โสภาเพชร มัธยม2/1                                        
24 13577 เด็กหญิงปรียาภา มอญขาม มัธยม2/1                                        
25 13578 เด็กหญิงปลายฝน ผลเหลือ มัธยม2/1                                        
26 13579 เด็กหญิงปวีณ์นุช โชคบัณฑิต มัธยม2/1                                        
27 13581 เด็กหญิงภัทราภรณ์ กลอนโพธิ์ มัธยม2/1                                        
28 13582 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อ่องจำปา มัธยม2/1                                        
29 13583 เด็กหญิงวรรณพร นานนท์ มัธยม2/1                                        
30 13584 เด็กหญิงวรัญญา โชคบัณฑิต มัธยม2/1                                        
31 13586 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา เมืองราช มัธยม2/1                                        
32 13587 เด็กหญิงอภิรดา ฤาชา มัธยม2/1