ข้อมูลกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา บท.

จิตอาสาพัฒนา บท.

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13666 เด็กชายจักรพงษ์ ชำนาญพล มัธยม2/4                                        
2 13667 เด็กชายจักรภัทร อมรวาท มัธยม2/4                                        
3 13672 เด็กชายธนาเทพ ประจันนวล มัธยม2/4                                        
4 13676 เด็กชายปาราเมศ รักษาภักดี มัธยม2/4                                        
5 13683 เด็กชายวรรณพล สีน้อย มัธยม2/4                                        
6 13689 เด็กหญิงจินดาทิพย์ แสนพล มัธยม2/4                                        
7 13692 เด็กหญิงชุตินันท์ ปินะกาพัง มัธยม2/4                                        
8 13693 เด็กหญิงญาณิศา กองคำ มัธยม2/4                                        
9 13700 เด็กหญิงพิจิตรา แพ่งลาย มัธยม2/4                                        
10 13702 เด็กหญิงภัทรวีร์ เริงรื่น มัธยม2/4