ข้อมูลกิจกรรม ว22207

ว22207

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13322 เด็กชายโกวิทย์ ภูศักดิ์ มัธยม3/2                                        
2 13330 เด็กชายวันเฉลิม เต็มสูงเนิน มัธยม3/3                                        
3 13334 เด็กชายสวภัทร สิทธิโคตร มัธยม3/2                                        
4 13338 เด็กชายอาทิตย์ วิชัยยา มัธยม3/2                                        
5 13342 เด็กหญิงรัฐมล สอนศิลปพงษ์ มัธยม3/2                                        
6 13348 เด็กหญิงสุชาดา ช่างหล่อ มัธยม3/2                                        
7 13351 เด็กหญิงอุทุมพร ยงฤทธิ์ มัธยม3/2                                        
8 13353 เด็กชายจักรพงศ์ บุญป้อง มัธยม3/6                                        
9 13356 เด็กชายตรีเทพ ชำนาญไพร มัธยม3/6                                        
10 13361 เด็กชายประกฤษฎิ์ อย่างสวย มัธยม3/6                                        
11 13365 เด็กชายวริทธิ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/7                                        
12 13367 เด็กชายอนาวิล หงษาชุม มัธยม3/6                                        
13 13369 เด็กหญิงกนกวรรณ ระเวงวรรณ มัธยม3/3                                        
14 13397 เด็กชายศรัณย์ภัทร ทองมาก มัธยม3/4                                        
15 13474 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ จันทคัต มัธยม3/7                                        
16 13475 เด็กชายณัฐภัทร ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยม3/3                                        
17 13478 เด็กชายภควัต ศรีริทรัพย์ มัธยม3/3                                        
18 13479 เด็กชายอภิรักษ์ แก้วโภคา มัธยม3/7                                        
19 13484 เด็กหญิงทิพวรรณ ผาทอง มัธยม3/3                                        
20 13489 เด็กหญิงพันธ์วิรา ทองยอน มัธยม3/3