ข้อมูลกิจกรรม วงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ   อนุชา ทวีสินธ์      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13015 เด็กชายชินกร ใจภักดิ์ มัธยม3/7                                        
2 13107 เด็กชายพีรณัย ตลอดไธสง มัธยม3/4                                        
3 13108 เด็กชายยศกร ผานิล มัธยม3/4                                        
4 13177 เด็กชายธนภูมิ หนูปี มัธยม3/6                                        
5 13210 เด็กชายชัยภูมิ เหล็กสกุล มัธยม3/3                                        
6 13219 เด็กชายสุเมธ ผลสนอง มัธยม3/7                                        
7 13246 เด็กหญิงศุภิสรา ฝอยวารี มัธยม3/7                                        
8 13293 เด็กชายชุมพจน์ ทะวงษ์เงิน มัธยม3/1                                        
9 13426 เด็กชายภาคภูมิ ประมวลทรัพย์ มัธยม3/5                                        
10 13460 เด็กหญิงณัฐชญาพร แผ่นผา มัธยม3/7                                        
11 13610 เด็กหญิงดารารัตน์ หงษ์เหิน มัธยม2/2                                        
12 13631 เด็กชายเจษฏาภรณ์ เอกตาแสง มัธยม2/3                                        
13 13635 เด็กชายทัศน์พล ผลสนอง มัธยม2/3                                        
14 13653 เด็กหญิงชฎาภา เขจรรักษ์ มัธยม2/3                                        
15 13665 เด็กหญิงอภิชญา ร่มรุกข์ มัธยม2/3                                        
16 13742 เด็กหญิงอติมา ประจำเมือง มัธยม2/5                                        
17 13813 เด็กหญิงนุชวรา พงษ์สระพัง มัธยม2/7                                        
18 13816 เด็กหญิงปิยรัตน์ ปัญญาดี มัธยม2/7                                        
19 13820 เด็กหญิงอุไรพร ทองดี มัธยม2/7