ข้อมูลกิจกรรม สื่อวิทย์

สื่อวิทย์

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13069 นางสาวจารุวรรณ ชิดนอก มัธยม3/3                                        
2 13073 เด็กหญิงธีระตรา ปัชชาเขียว มัธยม3/3                                        
3 13075 เด็กหญิงนิภาพร วงค์คำอุด มัธยม3/3                                        
4 13078 เด็กหญิงพรนิภา พงษ์สระพัง มัธยม3/3                                        
5 13084 เด็กหญิงยุวรรณดาว พลรัตน์ มัธยม3/3                                        
6 13086 เด็กหญิงวิรากานต์ บุรี มัธยม3/3                                        
7 13090 เด็กหญิงอริสรา ผลภิญโญ มัธยม3/3                                        
8 13212 นายณัฐพงค์ ผ่องศรี มัธยม3/3                                        
9 13223 เด็กหญิงจันทรศร จันดี มัธยม3/3