ข้อมูลกิจกรรม วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ2

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12705 นายจุลจักร โชคบัณฑิต มัธยม5/6                                        
2 12678 นายกฤษดา กระพันธ์เขียว มัธยม5/6                                        
3 12682 เด็กชายกิตติพงศ์ ชำนาญ มัธยม5/6                                        
4 12706 นายเจริญธนวัช ผ่องสนาม มัธยม5/6                                        
5 12727 นายณัฐพงษ์ ประชามอญ มัธยม5/6                                        
6 12759 นายนครินทร์ อ้นเวียง มัธยม5/6                                        
7 12813 นายภาณุวัตร วิเศษชาติ มัธยม5/6                                        
8 12852 นายสรศักดิ์ โชคบัณฑิต มัธยม5/6                                        
9 12871 นายสุทโท มุ่งสมัคร มัธยม5/6                                        
10 12894 นายอภิสิทธิ์ แก้วแก่น มัธยม5/6                                        
11 12899 นายอรรถพล ลีบ้านลาด มัธยม5/6                                        
12 13858 นายวายุ ประหยัดทรัพย์ มัธยม5/6                                        
13 13859 นายสุเจตน์ โคตรศิริ มัธยม5/6                                        
14 13860 นายศราวุฒิ ภิญโญภาพ มัธยม5/6                                        
15 12587 นายสิทธิพร ชำนาญ มัธยม5/6                                        
16 12853 นายสรายุทธ ผานาค มัธยม5/6                                        
17 12683 นายกิตติพงศ์ ประสมเพรช มัธยม5/6