ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2018-11-05 07:00:00 ไปจนถึง 2018-11-11 00:00:00
DLIT เรียนรู้ออนไลน์(จันทร์)
DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีฯ
สมัครแล้ว:37 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ ธนัชพร กิติคุณ

ร้องเพลง แต่งเพลง ทำ mv(จันทร์)
ส่งเสริมความสามารถด้านการร้องเล่นแสดง
สมัครแล้ว:44 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง สุธากรณ์ ชาติเสนา

สนุกกับเกมส์คณิตศาสตร์(จันทร์)
การใช้ความรู้ในการเล่นเกมส์
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภัสนียา มารอด ประพันธ์ วิชาเกวียน

สื่อสาร2ภาษา(จันทร์)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร2ภาษา
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

คิดเลขเร็ว(จันทร์)
คิดคำนวณตัวเลข
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี

สนุกคิดวิทย์พาเพลิน(จันทร์)
สิ่งประดิษฐ์ การทดลอง และเกมทางวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:44 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ไอรดา ทองมากุล ธีรวิทย์ เนียมโภคะ

สำรวจโลกจีโอกราฟฟิก(จันทร์)
สภาพลักษณะภูมิประเทศของโลก
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธัญญรัตน์ เคนจอหอ ธนัชพร กิติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้(จันทร์)
นำสิ่งของมาเพิ่มมูลค่า เช่น ขวดน้ำเหลือใช้
สมัครแล้ว:41 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปัทมวรรณ ปัตตะเน กรวิกา โคตรโสภา

ตำน้ำพริก เครื่องเคียง(จันทร์)
การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:นนทวัฒน์ ชนะบุตร ณัฐพงศ์ สีนา

A-math และหมากล้อม(จันทร์)
กิจกรรมลดเวลาเรียน A-math และหมากล้อมเป็นเกมส์ที่ฝึกการใช้ความคิดและแก้ปัญหา และแข่งกับเวลาที่กำหนด จะทำให้นักเรียนเป็นคิดคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้แพ้ รูชนะ และปรับกลยุทธในการเล่นตลอดเวลา
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธวัช บุญมา วาสนา ประภาษี

ศิลป์สร้างสรรค์(จันทร์)
วาด ออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีคุณค่า
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล

สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์(จันทร์)
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ วีระพงษ์ ศรีโยธี

สังคมเธียเตอร์(จันทร์)
ภาพยนต์หรือละครคุณธรรม
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

โยคะ(จันทร์)
การฝึกโยคะ เป็นการจัดระเบียบร่างกายและจิตใจ ทำให้มีสมาธิ มีบุคลิกภาพที่ดี
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน นิศา รู้จัก

เปเปอร์มาเช่(จันทร์)
การนำกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของประดับตกแต่งในบ้าน หรือสำนักงาน โดยนำความรู้ทางศิลปะ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆเพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความหลากหลาย
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ขวัญจิตร ดีหามแห ปนัดดา ปิยะวรากร

ดอกไม้กระดาษ(จันทร์)
นักเรียนมีทักษะในการทำดอกไม้กระดาษ
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

อุปกรณ์ทำมือจากธรรมชาติ(จันทร์)
การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานได้โดยหาวัสดุในการทำจากธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:สิงหะ ปิ่นวิเศษ ชลวัฒน์ เมฆหมอก

กิจกรรมเสริมสวย(จันทร์)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในการเสริมสวยเบื้องต้น ให้ลูกค้าเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเสริมสวยสุภาพสตรีเช่น การสระผม การเปาผมด้วยเครื่องเป่า การรีดผมด้วยเครื่องหนีบผมด้วยความร้อน การถักเปียผม
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:รัชดาภา ผลทับทิม นิษฐ์ธรีย์ สุระวิชัย

เซียนน้อย(จันทร์)
เน้นดูพระ
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ตชาชาต ฝอยวารี

ตะกร้อเพื่อสุขภาพ(จันทร์)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์

กรีฑาพาเพลิน(จันทร์)
กรีฑาพาเพลิน
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี

ร้องเพลง แต่งเพลง ทำ mv(อังคาร)
ส่งเสริมความสามารถด้านการร้องเล่นแสดง
สมัครแล้ว:37 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง สุธากรณ์ ชาติเสนา

สิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้(อังคาร)
นำสิ่งของมาเพิ่มมูลค่า เช่น ขวดน้ำเหลือใช้
สมัครแล้ว:33 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปัทมวรรณ ปัตตะเน กรวิกา โคตรโสภา

ตำน้ำพริก เครื่องเคียง(อังคาร)
การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:นนทวัฒน์ ชนะบุตร ณัฐพงศ์ สีนา

A-math และหมากล้อม(อังคาร)
กิจกรรมลดเวลาเรียน A-math และหมากล้อมเป็นเกมส์ที่ฝึกการใช้ความคิดและแก้ปัญหา และแข่งกับเวลาที่กำหนด จะทำให้นักเรียนเป็นคิดคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้แพ้ รูชนะ และปรับกลยุทธในการเล่นตลอดเวลา
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธวัช บุญมา วาสนา ประภาษี

ศิลป์สร้างสรรค์(อังคาร)
วาด ออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีคุณค่า
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล

สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์(อังคาร)
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ วีระพงษ์ ศรีโยธี

เกมคณิตออนไลน์(อังคาร)
การเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ผ่านเกม
สมัครแล้ว:32 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ปนัดดา ปิยะวรากร

สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์(อังคาร)
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ไอรดา ทองมากุล

DIY(อังคาร)
ประดิษฐ์ผลงานจากกระดาษ
สมัครแล้ว:31 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน ภัสนียา มารอด

ทำเพื่อคนอื่น(อังคาร)
ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร ปนัดดา ปิยะวรากร

อักษรสร้างสรรค์(อังคาร)
การสร้างสรรค์ตัวอักษร
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช วิภา พุทธา

ภาษาพาเพลิน(อังคาร)
เรียนรู้เสริมวิชาภาษาไทย
สมัครแล้ว:31 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม อังศุมิณย์ พรหมรินทร์

โยคะ(อังคาร)
ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และการฝึกสมาธิ
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ นิศา รู้จัก

อุปกรณ์กีฬาทำมือ(อังคาร)
การประดิษฐ์อุปกรณ์กีฬาด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายและไม่ต้องสิ้นเปลือง เพื่อนำวัสดุมาประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาชนิดต่างๆ
สมัครแล้ว:28 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก สิงหะ ปิ่นวิเศษ

ทักษะการพูดในที่สาธารณะ(อังคาร)
ฝึกทักษะการพูด น้ำเสียง และบคลิกภาพให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องาม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์(อังคาร)
ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้แต่ละสัปดาห์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิสาขะ เยือกเย็น

กิจกรรม Cover Dance(อังคาร)
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติตะวันตกและชาติตะวันออก
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วรวุฒิ คุณประทุม วีระดา นาอุดม

Microsoft. สร้างสรรค์(อังคาร)
นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้อย่างชำนาญ
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ ธนันท์ลดา ชาติขยัน

โยคะ(อังคาร)
การฝึกโยคะ เป็นการจัดระเบียบร่างกายและจิตใจ ทำให้มีสมาธิ มีบุคลิกภาพที่ดี
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน นิศา รู้จัก

สนุกวิทย์(อังคาร)
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

กิจกรรมเสริมสวย(อังคาร)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในการเสริมสวยเบื้องต้น ให้ลูกค้าเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเสริมสวยสุภาพสตรีเช่น การสระผม การเปาผมด้วยเครื่องเป่า การรีดผมด้วยเครื่องหนีบผมด้วยความร้อน การถักเปียผม
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:รัชดาภา ผลทับทิม นิษฐ์ธรีย์ สุระวิชัย

กีฬา(อังคาร)
กีฬา
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สมพร โกศิริสัญต์

ตะกร้อเพื่อสุขภาพ(อังคาร)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์

โปรแกรมเมอร์น้อย:Coding(อังคาร)

สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ ธนัชพร กิติคุณ

ร้องเพลง แต่งเพลง ทำ mv(พุธ)
ส่งเสริมความสามารถด้านการร้องเล่นแสดง
สมัครแล้ว:26 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง

สนุกคิดวิทย์พาเพลิน(พุธ)
สิ่งประดิษฐ์ การทดลอง และเกมทางวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:37 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ไอรดา ทองมากุล ธีรวิทย์ เนียมโภคะ

สำรวจโลกจีโอกราฟฟิก(พุธ)
สภาพลักษณะภูมิประเทศของโลก
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธัญญรัตน์ เคนจอหอ ธนัชพร กิติคุณ

สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์(พุธ)
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:31 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ วีระพงษ์ ศรีโยธี

พืชท้องถิ่น(พุธ)
การเก็บตัวอย่างพืชท้องถิ่น
สมัครแล้ว:41 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ ปัทมวรรณ ปัตตะเน

การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรมgsp(พุธ)
การสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมgsp
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ขวัญจิตร ดีหามแห

DIY(พุธ)
ประดิษฐ์
สมัครแล้ว:34 คน
รับได้ทั้งหมด 60 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน เพียงนภา กิติ วิชชุฎา คำนนท์

ของเล่นวิทยาศาสตร์(พุธ)
การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:46 คน
รับได้ทั้งหมด 60 คน

ที่ปรึกษา:ภัสนียา มารอด กวินชิดา ถือสมบัติ วิชชุฎา คำนนท์

หลังห้องคอมฯ(พุธ)
กิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์
สมัครแล้ว:45 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร กฤษณา นิลบรรพต

English​ (song)​for​ you​ with karaoke.(พุธ)
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านคาราโอเกะ
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา พัชรากร ธรรมวงษา

เรียนรู้ตัวละครในวรรณคดีไทย(พุธ)
ศึกษาตัวละครในวรรณคดีไทย
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช วีระดา นาอุดม

กิจกรรมเข้าจังหวะ(พุธ)
ออกกำลังกายผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะ
สมัครแล้ว:17 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธณภร ชัยมงคล ภรนรา เชื้อสีดา

ดนตรี(พุธ)
ทักษะทางด้านดนตรี
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนุชา ทวีสินธ์

intelligent mobile application(พุธ)
การเลือกใช้แอพลิเคชั่นอย่างชาญฉลาด
สมัครแล้ว:31 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์(พุธ)
ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้แต่ละสัปดาห์
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิสาขะ เยือกเย็น

โยคะ(พุธ)
การฝึกโยคะ เป็นการจัดระเบียบร่างกายและจิตใจ ทำให้มีสมาธิ มีบุคลิกภาพที่ดี
สมัครแล้ว:14 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน นิศา รู้จัก

สนุกวิทย์(พุธ)
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
สมัครแล้ว:41 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

ดอกไม้กระดาษ(พุธ)
นักเรียนมีทักษะในการทำดอกไม้กระดาษ
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

หมากกระดาน(พุธ)
หมากกระดาน
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สมพร โกศิริสัญต์

คิดเลขเร็ว(พฤหัส)
คิดคำนวณตัวเลข
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี

สำรวจโลกจีโอกราฟฟิก(พฤหัส)
สภาพลักษณะภูมิประเทศของโลก
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธัญญรัตน์ เคนจอหอ ธนัชพร กิติคุณ

A-math และหมากล้อม(พฤหัส)
กิจกรรมลดเวลาเรียน A-math และหมากล้อมเป็นเกมส์ที่ฝึกการใช้ความคิดและแก้ปัญหา และแข่งกับเวลาที่กำหนด จะทำให้นักเรียนเป็นคิดคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้แพ้ รูชนะ และปรับกลยุทธในการเล่นตลอดเวลา
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธวัช บุญมา วาสนา ประภาษี

ศิลป์สร้างสรรค์(พฤหัส)
วาด ออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีคุณค่า
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล

ตำน้ำพริก เครื่องเคียง(พฤหัส)
การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ
สมัครแล้ว:38 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:นนทวัฒน์ ชนะบุตร ณัฐพงศ์ สีนา

พืชท้องถิ่น(พฤหัส)
การเก็บตัวอย่างพืชท้องถิ่น
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรมgsp(พฤหัส)
การสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมgsp
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ขวัญจิตร ดีหามแห

ของเล่นวิทยาศาสตร์(พฤหัส)
ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ

อุปกรณ์กีฬาทำมือ(พฤหัส)
การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ
สมัครแล้ว:45 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก สิงหะ ปิ่นวิเศษ

สัตว์โลกน่ารู้(พฤหัส)
เรียนรู้สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ
สมัครแล้ว:45 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา ธีรวิทย์ เนียมโภคะ

ไม้กวาดมัศจรรย์(พฤหัส)
สามารถรู้หลักการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
สมัครแล้ว:8 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภูริทัตน์ มีเงิน ณัฐชยา สำราญทิพย์

ฮู้ล่าฮู้หล่า (พฤหัส)
เต้นประกอบเพลงโดยใช้อุปกรณ์ฮูลาฮูป
สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์

ดนตรีนาฏศิลป์(พฤหัส)
ปฏิบัติดนตรีและฟ้อนรำได้
สมัครแล้ว:31 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:สุรชัย มรรควัน พรนภา ผาจ้ำ

สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์(พฤหัส)
ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:45 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ วิยะนุช แก้วตา

กิจกรรมเข้าจังหวะ(พฤหัส)
ออกกำลังกายผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะ
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธณภร ชัยมงคล ภรนรา เชื้อสีดา

ดนตรี(พฤหัส)
ทักษะทางด้านดนตรี
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนุชา ทวีสินธ์

หลังห้องคอมฯ(พฤหัส)
กิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์
สมัครแล้ว:45 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร ปนัดดา ปิยะวรากร

รูบิกเจ้าปัญหา(พฤหัส)
การแก้รูปแบบของรูบิกขนาดต่างๆ
สมัครแล้ว:14 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประพันธ์ วิชาเกวียน

กิจกรรม Cover Dance(พฤหัส)
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติตะวันตกและชาติตะวันออก
สมัครแล้ว:40 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วรวุฒิ คุณประทุม พัชรพงษ์ ช่องาม

Microsoft. สร้างสรรค์(พฤหัส)
นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้อย่างชำนาญ
สมัครแล้ว:21 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ ธนันท์ลดา ชาติขยัน

สังคมเธียเตอร์(พฤหัส)
ภาพยนต์หรือละครคุณธรรม
สมัครแล้ว:17 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

Kidbright sample code(พฤหัส)
Kidbright sample code
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา

กิจกรรมเสริมสวย(พฤหัส)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในการเสริมสวยเบื้องต้น ให้ลูกค้าเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเสริมสวยสุภาพสตรีเช่น การสระผม การเปาผมด้วยเครื่องเป่า การรีดผมด้วยเครื่องหนีบผมด้วยความร้อน การถักเปียผม
สมัครแล้ว:33 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:รัชดาภา ผลทับทิม นิษฐ์ธรีย์ สุระวิชัย

Photo Video Maker by App(พฤหัส)
ถ่าย ตัดต่อสีดีโอ ด้วยappมือถือ
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

ตะกร้อเพื่อสุขภาพ(พฤหัส)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์

Enjoy the puzzle(พฤหัส)
Enjoy the puzzle
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี

ชุมนุม(พฤหัส)

สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข

คิดเลขเร็ว(ศุกร์)
คิดคำนวณตัวเลข
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี

ดนตรี(ศุกร์)
ทักษะทางด้านดนตรี
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนุชา ทวีสินธ์

intelligent mobile application(ศุกร์)
การเลือกใช้แอพลิเคชั่นอย่างชาญฉลาด
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

พืชท้องถิ่น(ศุกร์)
การเก็บตัวอย่างพืชท้องถิ่น
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์

วาดภาพสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ศุกร์)
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นจะสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น และวัฒนธรรมในท้องถิ่น จะมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เและสอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.30 ข้อ6. 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ(ศุกร์)
การเต้นเข้าจังหวะ
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ธณภร ชัยมงคล พัชรากร ธรรมวงษา

กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ(ศุกร์)
ท่องจำ คำและสำนวน
สมัครแล้ว:18 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม อังศุมิณย์ พรหมรินทร์

สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์(ศุกร์)
ให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:33 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ วิสาขะ เยือกเย็น

ฉันจะบิน(ศุกร์)
สร้างเครื่องบินพลังยาง
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ วิยะนุช แก้วตา

Learning Together (ศุกร์)
นักเรียนเติมเต็มเนื้อหาวิชาที่ตัวเองไม่เข้าใจจากการถามเพื่อน อธิบายเนื้อหาที่ตัวเองทำได้ให้เพื่อนฟัง โดยบูรณาการเนื้อหาจากทุกกลุ่มสาระ
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ ภูริทัตน์ มีเงิน

ยุวบรรณารักษ์ (ห้องสมุด)(ศุกร์)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์ วีระดา นาอุดม

รูบิกเจ้าปัญหา(ศุกร์)
การแก้รูปแบบของรูบิกขนาดต่างๆ
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประพันธ์ วิชาเกวียน

Microsoft. สร้างสรรค์(ศุกร์)
นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้อย่างชำนาญ
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ สิงหะ ปิ่นวิเศษ

สังคมเธียเตอร์(ศุกร์)
ภาพยนต์หรือละครคุณธรรม
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

ลายเส้นสร้างสรรค์(ศุกร์)
สร้างผลงานด้วยลายเส้น
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปนัดดา ปิยะวรากร

DLIT เรียนรู้ออนไลน์(ศุกร์)
เนื้อหาบทเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้​ แบบออนไลน์​
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ