ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-05-16 00:00:00 ไปจนถึง 2019-05-27 16:30:00
เพื่อให้นักเรียนใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างรู้ค่า
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์

เป็นการสอนเกี่ยวกับวงโยธวาทิต
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:18 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ อนุชา ทวีสินธ์

คิดเลขเร็ว(จันทร์)
การใช้ทักษะทางคณิคศาสตร์ในการคิดคำนวณ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี

DLIT​ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน​ ศึกษาค้นคว้าบทเรียนด้วยระบบออนไลน์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ

เพื่อฝึกทักษะทางด้านการเขียนและส่งเสริมการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องาม ศศิธร เจนจิตร

วิทยาศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ วีระพงษ์ ศรีโยธี

คนละมุม(จันทร์)
นักเรียนแต่ละคนทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบและทำได้ดีที่สุด
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:55 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปนัดดา ปิยะวรากร ธานี ปิยะวรากร

1.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ขวัญจิตร ดีหามแห

ชิ้นงาน กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:27 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ไอรดา ทองมากุล

English on tour (จันทร์)
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:14 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู พัชรากร ธรรมวงษา

การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อตกแต่งหรือใช้ประโยชน์ได้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:33 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ อลิษา กลางวงษ์

วงโยธวาทิต(จันทร์)
เป็นการสอนเกี่ยวกับวงโยธวาทิต
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ

นักเรียนสามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ได้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ

ไทยบันเทิง(จันทร์)
เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงไทย
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:17 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช วิภา พุทธา

เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีของไทยแบะภาษาอังกฤษ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:จินตนา ศรีสิทธิ์ วรวุฒิ คุณประทุม

โยคะ(จันทร์)
การฝึกโยะเพื่อสุขภาพ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:นิศา รู้จัก ภัทรปภา ส้มจีน


คาบ: 7 - 8
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน ประพันธ์ วิชาเกวียน

1.นักเรียนรู้จักใช้ วาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) วาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ 2.นักเรียนมีผลงานบนวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) 3.นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพและโปรแกรมวาดภาพต่างของวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) นักเรียนมีทักษะการใช้มือวาดภาพบนวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application)
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

A-math(จันทร์)
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และเพิ่มเติมความรู้เรื่องสมการ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วาสนา ประภาษี

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:14 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา

English Games(จันทร์)
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการเล่นเกม
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภูริทัตน์ มีเงิน

การสร้างสื่อการเรียนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา วิสาขะ เยือกเย็น

Kid Bright(จันทร์)

คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:8 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข

นาฏศิลป์(จันทร์)
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และปลูกฝังให้รักความเป็นไทย
คาบ: 7 - 8
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ

การสรรค์สร้าง งานศิลป์ อย่างสร้างสรรค์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล


คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:18 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต

การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจากการอ่านผ่านการแปล
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา


คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ภรนรา เชื้อสีดา

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นของไทยในอดีตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันใกล้จะสูญหาย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

ห้องสมุด(จันทร์)
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ในทรัพยากรความรู้ที่ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียน
คาบ: 7 - 8
สมัครแล้ว:39 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์ ธนัชพร กิติคุณ

ฝึกทักษะการคิด
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ

Kid Bright 2(จันทร์)

คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข

DIY งานฝีมือ(จันทร์)
DIY งานฝีมือ โดยการนำวัสดุมาประดิษฐ์ ถักริมผ้าเช็ดหน้า ทำดอกไม้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ

KidBright 2(จันทร์)
KidBright 2
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา องค์อาจ บำรุงสุข

การสร้างหุ่นยนยต์ในระดับพื้นฐาน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา

การนำกิจกรรมการเล่นเกม กีฬา หรือ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อจัดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และฝึกการวางแผน การแก้ไขปัญหา และ ความคิดสร้างสรรค์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 75 คน

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก ณัฐชยา สำราญทิพย์ วีระดา นาอุดม

เรียนรู้ทักษะการใช้สมาร์ทโฟน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:36 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภูริทัตน์ มีเงิน

การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ ไอรดา ทองมากุล

DLIT​ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน​ ศึกษาค้นคว้าบทเรียนด้วยระบบออนไลน์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ

การประดิษฐ์ของเหลือใช้เพื่อใช้ให้คุ้มประโยชน์ตามหลัก 5 E
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปัทมวรรณ ปัตตะเน กรวิกา โคตรโสภา

การประดิษฐ์ของเหลือใช้เพื่อใช้ให้คุ้มประโยชน์ตามหลัก 5 E
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปัทมวรรณ ปัตตะเน

Basic photography and video(อังคาร)
For those who teach the mind of photography and video
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง

English on Tour(อังคาร)
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู ศศิธร เจนจิตร

การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

คณิตหลากสี(อังคาร)
ระบายสีจากโจทย์คณิตศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปนัดดา ปิยะวรากร

นาฏศิลป์(อังคาร)
เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ

DIY งานฝีมือ(อังคาร)
DIY งานฝีมือ โดยการนำวัสดุมาประดิษฐ์ ถักริมผ้าเช็ดหน้า ทำดอกไม้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ

การนำกระดาษแบบต่างๆมาสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิภา พุทธา จินตนา ศรีสิทธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:28 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา

กล่องใส่อุปกรณ์จากกระดาษลัง
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช


คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:13 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน

โยคะ(อังคาร)

คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน นิศา รู้จัก

สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ภรนรา เชื้อสีดา

ฝึกทักษะการคิด
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ ภัสนียา มารอด

ตาวิเศษ(อังคาร)
รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ ขวัญจิตร ดีหามแห

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นของไทยในอดีตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันใกล้จะสูญหาย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา

การจัดการขยะภายในโรงเรียน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ขวัญจิตร ดีหามแห วิชชุฎา คำนนท์

เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์กลองยาวโบราณและจังหวะและยุกต์และให้นักเรียนอนุรักษ์วัตนธรรมพื้นถิ่นอีสาน
คาบ: 7 - 8
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:

การสร้างสื่อการเรียนโดยใช้ทักษะวิทยาศาสร์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา

นำหลักธรรมข้อคิดจากศาสนามาใช้ในชีวิต
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

สุขภาพร่างกายแข็งแรง
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม ณัฐชยา สำราญทิพย์

เกม นันทนาการ กีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างเพื่อสุขภาพและการพักผ่อน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี

เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์

การพับกระดาษให้เป็นรูปร่างต่างๆเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนทีาหลากหลาย
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา พัชรากร ธรรมวงษา

ตัดต่อวีดีโอ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

การประดิษฐ์ของเหลือใช้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา ปัทมวรรณ ปัตตะเน

1.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:21 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ภัสนียา มารอด

For those who teach the mind of photography and video
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง

เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ

เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับคำและระดับประโยคได้ถูกต้อง
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:13 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องาม

เรียนรู้ดนตรีไทย อันเป็นศิลปะประจำชาติ ผ่านศึกษาภาคความรู้และการปฏิบัติ
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

คำคม(พุธ)
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์

เพื่อให้นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์

การช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตัว รักสถาบัน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร

ถ่ายภาพ,ตัดต่อวีดีโอ
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

A-Math(พุธ)
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และคิดสมการทางคณิตศาสตร์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วาสนา ประภาษี