ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
การเรียนรู้ในสิ่งที่สงสัย หรืออยากรู้ผ่านการสืบค้นและค้นคว้าผ่านทักษะการตัดต่อหนังสั้นด้วยแอปจากโทรศัพท์มือถือ ทำเป็นผลงานที่สร้างสรค์
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 333
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:ธณภร ชัยมงคล เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

ทำดอกไม้จากLottery
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา ปัทมวรรณ ปัตตะเน

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านผลงานทางศิลปะ
คาบ: 7 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab1
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง324
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปนัดดา ปิยะวรากร ธานี ปิยะวรากร

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นของไทยในอดีตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันใกล้จะสูญหาย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: โดมหน้าอาคารวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นายปรเมศวร์ ฦาชา
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวรวุฒิ คุณประทุม
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วรวุฒิ คุณประทุม


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวศศิธร เจนจิตร
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศศิธร เจนจิตร

English is fun(พุธ)

คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: 232
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวา
สมัครแล้ว:14 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา

คำคม(พุธ)
เสริมทักษะทางภาษาไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา

การสร้างสรรค์อาหารว่างง่ายๆในชีวิตประจำวัน
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง224
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิภา พุทธา เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: วิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน

นำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้รอบๆตัวเรามาออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานขึ้นมาใหม่
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง323
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี