ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
การทดลองและเรียนรู้กับกระบวนทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง
คาบ: 8 - 9
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:42 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ วีระพงษ์ ศรีโยธี

การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง​337
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ธนัชพร กิติคุณ นิศา รู้จัก


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 328
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:38 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ ไอรดา ทองมากุล

เป็นการนำเทคนิคในการสร้างสรรค๋งานศิลป์อย่างหลากหลาย​ มีการนำวัสดุอุปกรณช์มาประยุกต์ให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดร่วมทำอย่างมีความสุข
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: หอศิลป์
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางขวัญจิตร ดีหามแห
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ขวัญจิตร ดีหามแห


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรากร ธรรมวงษา
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวรวุฒิ คุณประทุม
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วรวุฒิ คุณประทุม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรพงษ์ ช่องาม
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องงาม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวศศิธร เจนจิตร
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศศิธร เจนจิตร


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวา
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา

English is fun(อังคาร)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 232
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางวีระดา นาอุดม
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาววิยะนุช แก้วตา
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวภัทรปภา ส้มจีน
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวณัฐชยา สำราญทิพย์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์

Relax Science(อังคาร)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวิสาขะ เยือกเย็น
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิสาขะ เยือกเย็น


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวธิติมา ทองสนิท
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธิติมา ทองสนิท


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวิฑูรย์ ตะติฉิม
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

คำคม เอแม็ท(อังคาร)
เหมฝึกทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:13 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ ขวัญจิตร ดีหามแห

ถ่ายภาพ,ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโสตฯ
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีของไทยและภาษาอังกฤษ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ปะรำพิธี
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา: วรวุฒิ คุณประทุม

ดูแลความสวย สุขภาพ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 223
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส วิภา พุทธา

นาฏศิลป์(อังคาร)
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยผ่านการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 333
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ธณภร ชัยมงคล

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นของไทยในอดีตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันใกล้จะสูญหาย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: โดมหน้าอาคารวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:17 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร