ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-05-16 00:00:00 ไปจนถึง 2019-05-27 16:30:00
เรียนรู้ทักษะการใช้สมาร์ทโฟน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:36 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภูริทัตน์ มีเงิน

การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ ไอรดา ทองมากุล

DLIT​ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน​ ศึกษาค้นคว้าบทเรียนด้วยระบบออนไลน์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ

การประดิษฐ์ของเหลือใช้เพื่อใช้ให้คุ้มประโยชน์ตามหลัก 5 E
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปัทมวรรณ ปัตตะเน กรวิกา โคตรโสภา

การประดิษฐ์ของเหลือใช้เพื่อใช้ให้คุ้มประโยชน์ตามหลัก 5 E
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปัทมวรรณ ปัตตะเน

Basic photography and video(อังคาร)
For those who teach the mind of photography and video
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง

English on Tour(อังคาร)
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู ศศิธร เจนจิตร

การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

คณิตหลากสี(อังคาร)
ระบายสีจากโจทย์คณิตศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปนัดดา ปิยะวรากร

นาฏศิลป์(อังคาร)
เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ

DIY งานฝีมือ(อังคาร)
DIY งานฝีมือ โดยการนำวัสดุมาประดิษฐ์ ถักริมผ้าเช็ดหน้า ทำดอกไม้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ

การนำกระดาษแบบต่างๆมาสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิภา พุทธา จินตนา ศรีสิทธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:28 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา

กล่องใส่อุปกรณ์จากกระดาษลัง
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช


คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:13 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน

โยคะ(อังคาร)

คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน นิศา รู้จัก

สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ภรนรา เชื้อสีดา

ฝึกทักษะการคิด
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ ภัสนียา มารอด

ตาวิเศษ(อังคาร)
รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ ขวัญจิตร ดีหามแห

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นของไทยในอดีตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันใกล้จะสูญหาย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา

การจัดการขยะภายในโรงเรียน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ขวัญจิตร ดีหามแห วิชชุฎา คำนนท์

เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์กลองยาวโบราณและจังหวะและยุกต์และให้นักเรียนอนุรักษ์วัตนธรรมพื้นถิ่นอีสาน
คาบ: 7 - 8
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:

การสร้างสื่อการเรียนโดยใช้ทักษะวิทยาศาสร์
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา

นำหลักธรรมข้อคิดจากศาสนามาใช้ในชีวิต
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

สุขภาพร่างกายแข็งแรง
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม ณัฐชยา สำราญทิพย์

เกม นันทนาการ กีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างเพื่อสุขภาพและการพักผ่อน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี

เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์

การพับกระดาษให้เป็นรูปร่างต่างๆเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนทีาหลากหลาย
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา พัชรากร ธรรมวงษา

ตัดต่อวีดีโอ
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์