ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-05-16 00:00:00 ไปจนถึง 2019-05-27 16:30:00
การประดิษฐ์ของเหลือใช้
คาบ: 8 - 8
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา ปัทมวรรณ ปัตตะเน

1.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:21 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ภัสนียา มารอด

For those who teach the mind of photography and video
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง

เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ

เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับคำและระดับประโยคได้ถูกต้อง
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:13 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องาม

เรียนรู้ดนตรีไทย อันเป็นศิลปะประจำชาติ ผ่านศึกษาภาคความรู้และการปฏิบัติ
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

คำคม(พุธ)
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์

เพื่อให้นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์

การช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตัว รักสถาบัน
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร

ถ่ายภาพ,ตัดต่อวีดีโอ
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

A-Math(พุธ)
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และคิดสมการทางคณิตศาสตร์
คาบ: 7 - 7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วาสนา ประภาษี