ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00

คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์

เป็นเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ กรวิกา โคตรโสภา วีระพงษ์ ศรีโยธี

คำคม(พฤหัส)
เสริมทักษะทางภาษาไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์

ออกแบบเกม เล่นเกมสร้างรายได้
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 223
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ

ดนตรีไทย(พฤหัส)

คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง327
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เพียงนภา กิติ

การใึกทักษะการเข้าจังหวะโดยใช้เสียงเพลง
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง331
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ธิติมา ทองสนิท ธณภร ชัยมงคล

เพือให้นักเรียนเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: 235
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องงาม

นักเรียนมีความรู้สึกรักในสถาบันมากยิ่งขึ้น
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: 321
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ธานี ปิยะวรากร
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร

The Adventure times(พฤหัส)
กิจกรรมการผจญภัย การใช้ชีวิต ตามธรรมชาติทักษะชีวิต การเอาตัวรอบในป่า การดูแลสิ่งแวดล้อม
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ลานกิจกรรมข้างหมวดพลศึกษา
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ปรเมศวร์ ฦาชา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ศริตยา ชนะภู
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: พัชรากร ธรรมวงษา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา
สมัครแล้ว:8 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: สุววิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: วีระดา นาอุดม
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: กวินชิตา ถือสมบัติ
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นิศา รู้จัก
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:นิศา รู้จัก


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: สรศักดิร์ เดชโนนสังข์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์