ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
Stream management(ศุกร์)
Some-Ó Streamers
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Com3
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา ภูริทัตน์ มีเงิน

คำคม(ศุกร์)
เกมฝึกทักษะภาษาไทย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ ขวัญจิตร ดีหามแห