ตารางรายการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

    นักเรียนสามารถให้ครูผู้สอนทุกคนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. นำเกียรติบัตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรืออื่นๆ เป็นตัวจริงมาให้ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนน
  • 2. เมื่อนักเรียนได้สร้างสาธารณะประโยชน์แล้ว ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและนำมาให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หรือผู้ดูแลควบคุมนักเรียนให้พัฒนา ช่วยเหลือ ทำความสะอาดต่างๆให้กับโรงเรียนหรือที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มคะแนนพฤติกรรม

ลำดับที่
ชื่อรายการ
คะแนนที่เพิ่ม
1
  เกียรติบัตรระดับนานาชาติ
  200
2
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ เหรียญทอง
  100
3
  เกียรติบัตรประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติทุกรายการทุกรางวัล
  100
4
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับชาติ ลำดับที่ 1
  100
5
  แข่งขันโปงลาง ชนะเลิศระดับประเทศ
  100
6
  แข่งขันโครงงาน 46ICT ได้เหรียญทองระดับประเทศ
  100
7
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับชาติ ลำดับที่ 2
  100
8
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับชาติ ลำดับที่ 3
  100
9
  เข้าร่ามการแข่งขันระดับประเทศ(ระดับเหรียญเงิน)
  90
10
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ เหรียญเงิน
  90
11
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
  80
12
  เข้าร่วมสัมนานานาชาติ The ASEAN Youth Forum
  80
13
  เหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับภาค
  70
14
  แข่งขันทักษะได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค
  70
15
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  70
16
  เข้าค่ายเยาวชนและยุวชนห่างไกลยาเสพติด 3 วัน
  60
17
  เหรียญเงินแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับภาค
  60
18
  เกียรติบัตรประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคทุกรายการทุกรางวัล
  50
19
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับภาค ลำดับที่ 1
  50
20
  เกียรติบัตรประเภทเข้าร่วมกิจกรรม ระดับชาติทุกรายการ
  50
21
  เหรียญทองแดง(เข้าร่วม)แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับภาค
  50
22
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับภาค ลำดับที่ 3
  50
23
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับภาค ลำดับที่ 2
  50
24
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  50
25
  ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
  40
26
  พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
  40
27
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับเขต/จังหวัด ลำดับที่ 2
  30
28
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับเขต/จังหวัด ลำดับที่ 3
  30
29
  ร่วมแข่งขันนางไหระดับภาคชนะเลิศ
  30
30
  แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
  30
31
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระดับเขต/จังหวัด ลำดับที่ 1
  30
32
  แข่งขันโครงการของภาษาต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
33
  แข่งขันโครงงานอาเซี่ยนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
34
  เเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภาค
  30
35
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
36
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
37
  ชนะเลิศแข่งขันมวยสากลระดับเขต
  30
38
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค เหรียญทอง
  30
39
  เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ ระดับภาค
  30
40
  เกียรติบัตรประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่/จังหวัดทุกรายการ ทุกรางวัล
  30
41
  เหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับเขต
  30
42
  เหรียญทอง(ที่ 1)แข่งขันกีฬาจัง
  30
43
  เหรียญทองการแข่งขันระดับเขต
  30
44
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันทักษาระดับเขต
  30
45
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทอง
  30
46
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
47
  เหรียญทองการแข่งขันภาษาไทยระดับเขต
  30
48
  ได้รับเหรียญทองระดับเขตในการแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  30
49
  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
50
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
51
  เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
52
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
53
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  30
54
  เข้าร่วมเเข่งขันโอลิมปืควิชาการคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
55
  ผ่านการเข้าค่ายอบรม ASEAN Youth Junior ระดับภาค
  30
56
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
57
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับเขต
  30
58
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต
  30
59
  ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
  30
60
  เข้าร่วมแข่งขันศิลปะระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
61
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
62
  รางวัลเหรียญเงิน การเเข้งขันระดับเขต สพม. 30
  25
63
  รางวัลเหรียญเงินระดับเขต สพม. 30
  25
64
  เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.30
  25
65
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ระดับเขต
  25
66
  รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) ระดับโรงเรียน
  25
67
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
68
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
69
  เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
  25
70
  เกียรติบัตรประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับตำบล/อำเภอ ทุกรายการทุกรางวัล
  25
71
  เหรียญเงินแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับเขต
  20
72
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค เหรียญเงิน
  20
73
  เหรียญเงิน(ที่ 2)แข่งขันกีฬาจัง
  20
74
  รองชนะเลิศแข่งขันมวยสากลระดับเขต
  20
75
  เหรียญเงินการแข่งขันระดับเขต
  20
76
  รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 30
  20
77
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
  20
78
  เป็นพิธีกรต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
  20
79
  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
80
  เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน
  20
81
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
  20
82
  แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
83
  เข้าค่ายอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557
  20
84
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2557
  20
85
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ระดับเขต
  20
86
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญเงิน
  20
87
  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  20
88
  อบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต
  20
89
  เข้าค่ายอัฉริยทางคริตสาสตร์
  20
90
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
91
  อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
92
  ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
93
  เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
  20
94
  อบรมกิจกรรมนักเรียนที่จังหวัดนครราชสีมา
  20
95
  เก็บเงินหรือสิ่งของมีค่าได้มูลค่า 500 บาทขึ้นไป
  20
96
  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
  20
97
  โครงการ To Be Number One
  20
98
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.สระพัง
  20
99
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
100
  จิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ระดับจังหวัดขึ้นไปทุกประเภท
  20
101
  รางวัลเหรียญเงิน (รองชนะเลิศ อันดับ 1) ระดับโรงเรียน
  20
102
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ลำดับที่ 2
  20
103
  เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล
  20
104
  อบรมบ้านพักและสตรี
  20
105
  วัยใสหัวใจแข็งแรง
  20
106
  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
  20
107
  อบรมถักทอร้อยดวงใจ (สพม 30 )
  20
108
  เก็บโทรศัพท์/กระเป๋าสตางค์/กุญแจรถได้
  20
109
  ปลูกต้นไม้
  15
110
  จิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ระดับตำบล/อำเภอทุกประเภท
  15
111
  รางวัลเหรียญทองแดง (รองชนะเลิศ อันดับ2) ระดับโรงเรียน
  15
112
  พัฒนาแปลงเกษตร
  15
113
  เก็บเงินหรือสิ่งของมีค่าได้มูลค่า 101-500 บาท
  15
114
  แข่งขันกีฬาภายในได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
  15
115
  เหรียญทองแข่งขันระดับโรงเรียน
  15
116
  เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ ระดับตำบล/อำเภอ
  15
117
  แข่งขันชนะเลิศ ภายใน
  15
118
  ชนะเลิศการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน
  15
119
  การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  15
120
  การแข่งขัน Debate อันดับที่ 1
  15
121
  ได้คะแนน PRE MATH TEST อันดับ 2-5 ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  15
122
  เป็นผู้เตรียมสถานที่สัปดาห์อาเซียน
  10
123
  เป็นผู้มีความเป็นเลิศทาด้านวิทยาศาสตร์
  10
124
  เป็นผู้เตรียมสถานที่วันไหว์ครู
  10
125
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  10
126
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตแข่งขันธูปเทียนแพ
  10
127
  เป็นพิธีกรสัปดาห์อาเซียน
  10
128
  ผ่านการอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน ระดับจังหวัด
  10
129
  แข่งขัน science show เหรียญทอง ที่ 2 ระดับเขต
  10
130
  เป็นพิธีกรและนันทนาการงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
  10
131
  เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการครู
  10
132
  เข้าร่วมอบรมโครงการ zero watch school ระดับจังหวัด
  10
133
  เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
  10
134
  เตรียมงานงานเกษียณอายุราชการครู
  10
135
  ได้รางวัลเหียญทอง รองชะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต แข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor
  10
136
  ได้รับรางวัลคนดี ศรี บ.ท.
  10
137
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันASEAN QUIZ เนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
138
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
139
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทองแดง
  10
140
  ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  10
141
  ช่วยงานโรงเรียน
  10
142
  เป็นผู้รักการออมดีเยี่ยม
  10
143
  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
  10
144
  เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)
  10
145
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
  10
146
  เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะในกลุ่มของสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
  10
147
  บำเพ็ญประโยชน์ สร้างป่าเพื่อสังคม
  10
148
  เข้าร่วมโครงการ "สานฝันพยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
  10
149
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
  10
150
  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
151
  เข้าค่ายวิทยาศาสต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
152
  ตัดไม้
  10
153
  จิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ระดับโรงเรียนทุกประเภท
  10
154
  ให้อาหารไก่
  10
155
  อุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นร.สภานักเรียน (รวมกิจกรรม)
  10
156
  ผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม
  10
157
  เข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขัน ระดับโรงเรียน
  10
158
  ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน
  10
159
  เป่าดุริยางค์
  10
160
  ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
161
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
162
  รองชนะเลิศอันดับ2แข่งขันการจัดตู่ปลา
  10
163
  ธนาคารขยะ
  10
164
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยตารางเรียน
  10
165
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  10
166
  จัดงานวันวิทยาศาสตร์
  10
167
  กิจกรรมวันไหว้ครูปี57
  10
168
  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ
  10
169
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์
  10
170
  เก็บเงินหรือสิ่งของมีค่าได้มูลค่า 1-99 บาท
  10
171
  แสดงละครโครงการ นักเรียน บท. ทำดีเพื่อพระราชา
  10
172
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขต
  10
173
  เตรียมสถานที่วันแม่แห่งชาติ
  10
174
  เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ ระดับโรงเรียน
  10
175
  แข่งขันกีฬาภายในได้รับเหรียญเงิน
  10
176
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัด
  10
177
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค
  10
178
  เข้าร่วมแข่งขันมวยสากลระดับเขต
  10
179
  เหรียญเงินแข่งขันระดับโรงเรียน
  10
180
  เหรียญทองแดง(เข้าร่วม)การแข่งขันระดับเขต
  10
181
  เหรียญทองแดง(เข้าร่วม)แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับเขต
  10
182
  ห้องเรียนคุณภาพ ระเบียบวินัย ระดับดีเยี่ยม
  10
183
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขัน debate
  5
184
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน
  5
185
  เหรียญทองแดง(เข้าร่วม)แข่งขันระดับโรงเรียน
  5
186
  ห้องเรียนคุณภาพ ระเบียบวินัย ระดับดีมาก
  5
187
  ชนะเลิศอันดับี่ 3 การเเข่งขันในวันอาเซียนระดับโรงเรียน
  5
188
  รางวัลอันดับที 3 เนื่องในวันอาเซียนของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  5
189
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน
  5
190
  เข้าร่วมติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดย สพม.30
  5
191
  เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
  5
192
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ จังหวัด
  5
193
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์
  5
194
  เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ
  5
195
  เก็บสิ่งของได้
  5
196
  รดน้ำต้มไม้
  5
197
  ถอนหญ้า
  5
198
  ลบกระดาน
  5
199
  ตัดหญ้า
  5
200
  จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
  5
201
  จิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ระดับโรงเรียนทุกประเภท (เล็กน้อย)
  5
202
  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพภายใน
  5
203
  สวมหมวกกันน็อค
  2