วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql

วิธีดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Mysql มาแสดง ต่อจากบทความติดต่อฐานข้อมูลบทที่แล้วนะครับ

หลังจากติดต่อฐานข้อมูลได้สำเร็จแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการใช้คำสั่งของ mysql เพื่อเรียกข้อมูลออกมาแสดงนะครับโดยใช้คำสั่ง "select" ของ mysql ดังตัวอย่าง รูปภาพ ที่ 1 แสดงข้อมูลรูปภาพที่ 1
แสดงข้อมูล

<?
$host="localhost"; // กำหนด host
$username="root"; // กำหนด username
$pass_word="password"; // กำหนด Password
$db="test_create_database"; // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
$Conn = mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");// ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8",$Conn); // set กำหนดมาตราฐาน
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล

$sql = "select * from customer"; // คำสั่ง select * คือเีรียกข้อมูลของ field ทั้งหมด , คำสั่ง form customer คือ เีรียกข้อมูลจากตาราง customer
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "รหัส $row[id] ชื่อ $row[name] นามสกุล $row[surname] ที่อยู่ $row[address] โทร $row[phone] <br />";
}
?>

จากนั้นลองบันทึกไฟล์และรัน ไฟล์ผลออกมาก็จะเป็นเหมือนรูปภาพที่ 2 ครับรูปภาพที่ 2 แสดงผลข้อมูลตาราง customerวิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : Admin 2009-06-22 22:52:26 (25468)
แหล่งที่มา : Admin