วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP

บทนี้จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมลบข้อมูลในตาราง customer ทีละ record นะครับ หากท่านใดยังไม่มีฐานข้อมูลตาราง customer ต้องกับไปบทเรียนก่อนหน้านี้โดยคลิกที่นี่ สร้างตารางฐานข้อมูล

ขั้นแรกต้องนำข้อมูลที่อยู่ในตาราง customer มาแสดงก่อน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกข้อมูล record ที่ต้องการลบครับ

ขั้นที่ 1 แสดงฐานข้อมูลของตาราง customer ตามตัวอย่าง รูปภาพที่ 1 แสดงข้อมูลตาราง customer แล้วบันทึกไฟล์ไว้ที่ XXX:\AppServ\www\lesson8\delete.phpรูปภาพที่ 1 แสดงข้อมูลในตาราง customer

  <?
// เชื่่อมต่อฐานข้อมูล
$host="localhost"; // กำหนด host
$username="root"; // กำหนด username
$pass_word="nuiii"; // กำหนด Password
$db="test_create_database"; // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
$Conn = mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");// ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8",$Conn); // set กำหนดมาตราฐาน
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล
//--->
?>
<table width="600" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<td><div align="center">รหัส</div></td>
<td><div align="center">ชื่อ</div></td>
<td><div align="center">นามสกุล</div></td>
<td><div align="center">ที่อยู่</div></td>
<td><div align="center">โทรศัพท์</div></td>
</tr>
<?
$sql_show = "select * from customer";
$result_show = mysql_query($sql_show) or die(mysql_error());
while($row_show = mysql_fetch_array($result_show))
{
?>
<tr>
<td><?=$row_show['id']?></td>
<td><?=$row_show['name']?></td>
<td><?=$row_show['surname']?></td>
<td><?=$row_show['address']?></td>
<td><?=$row_show['phone']?></td>
</tr>
<?
}
?>
</table>

ขั้นที่ 2เพิ่มคอลัมน์ใหม่หลังสุดของตาราง เพื่อสร้างปุ่มลบ โดยกำหนดให้ปุ่มลบนั้น ส่งค่า "รหัส" มาเพื่อลบข้อมูลของ record นั้น ตามตัวอย่างรูปภาพที่ 2 การเพิ่มคอลัมน์เพื่อสร้างปุ่มลบ


รูปภาพที่ 3 เพิ่มคอลัมน์เพื่อสร้างปุ่มลบ

 <?
// เชื่่อมต่อฐานข้อมูล
$host="localhost"; // กำหนด host
$username="root"; // กำหนด username
$pass_word="nuiii"; // กำหนด Password
$db="test_create_database"; // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
$Conn = mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");// ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8",$Conn); // set กำหนดมาตราฐาน
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล
//--->
?>
<table width="600" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<td><div align="center">รหัส</div></td>
<td><div align="center">ชื่อ</div></td>
<td><div align="center">นามสกุล</div></td>
<td><div align="center">ที่อยู่</div></td>
<td><div align="center">โทรศัพท์</div></td>
<td><div align="center">ลบ</div></td>
</tr>
<?
$sql_show = "select * from customer";
$result_show = mysql_query($sql_show) or die(mysql_error());
while($row_show = mysql_fetch_array($result_show))
{
?>
<tr>
<td><?=$row_show['id']?></td>
<td><?=$row_show['name']?></td>
<td><?=$row_show['surname']?></td>
<td><?=$row_show['address']?></td>
<td><?=$row_show['phone']?></td>
<td><div align="center"><a href="delete.php?del_id=<?=$row_show[id]?>">ลบ</a></div></td>
</tr>
<?
}
?>
</table>

ผมใส่สีแดงให้เห็น code ที่เพิ่ม คอมลัมน์ใหม่นะครับ

ขั้นที่ 3 สร้างโปรแกรมรับค่า "รหัส" จากปุ่ม "ลบ" เพื่อลบข้อมูล ทีละ record ครับ ตามตัวอย่างรูปภาพที่ 3 ลบข้อมูล


รูปภาพที่ 3 ลบข้อมูล

<?
// เชื่่อมต่อฐานข้อมูล
$host="localhost"; // กำหนด host
$username="root"; // กำหนด username
$pass_word="nuiii"; // กำหนด Password
$db="test_create_database"; // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
$Conn = mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");// ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8",$Conn); // set กำหนดมาตราฐาน
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล
//--->
if($_REQUEST['del_id'] != "") //ถ้า ค่า del_id ไม่เท่ากับค่าว่างเปล่า
{
$del_id = $_REQUEST['del_id'];
$sql_del = "delete from customer where id = '$del_id';";
mysql_query($sql_del) or die(mysql_error());
echo "ลบข้อมูล ID $del_id เรียบร้อยแล้ว";
}

?>
<table width="600" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<td><div align="center">รหัส</div></td>
<td><div align="center">ชื่อ</div></td>
<td><div align="center">นามสกุล</div></td>
<td><div align="center">ที่อยู่</div></td>
<td><div align="center">โทรศัพท์</div></td>
<td><div align="center">ลบ</div></td>
</tr>
<?
$sql_show = "select * from customer";
$result_show = mysql_query($sql_show) or die(mysql_error());
while($row_show = mysql_fetch_array($result_show))
{
?>
<tr>
<td><?=$row_show['id']?></td>
<td><?=$row_show['name']?></td>
<td><?=$row_show['surname']?></td>
<td><?=$row_show['address']?></td>
<td><?=$row_show['phone']?></td>
<td><div align="center"><a href="delete.php?del_id=<?=$row_show[id]?>">ลบ</a></div></td>
</tr>
<?
}
?>
</table>

สีแดงคือส่วนที่เพิ่ม code ลบข้อมูลนะครับ ซึ่งจะสังเกตุได้ว่า คำสั่งในการลบ ใน mysql นั้นก็คือ delete นั้น เอง ส่วน where id ='รหัส' คือการลบโดยระบุ รหัส คือ การลบ 1 record ที่ต้องการ ครับวิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : Admin 2009-07-01 11:20:08 (41165)
แหล่งที่มา : Admin