การคำนวณค่าและแสดงผล

การคำนวณในบทนี้จะเป็นตัวอย่างและวิธีการตั้งค่าอย่างง่ายๆ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะครับ เช่น การ บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
ก่อนอื่น เรามารู้จักกับ "ตัวแปร" กันก่อนนะครับ


ในการเขียนโปรแกรมย่อยในเว็บของเรานั้น เราคงหนีไม่พ้นการคำนวณค่าต่างๆ เช่น น้ำหนักรวม เงินรวม จำนวนวัน อายุเฉลี่ย คำนวณเปอเซ็น หรือการคำนวณทางคณิตร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งในการคำนวณค่าด้วย PHP ก็ไม่ต้องมีหลักการในการกำหนดอะไรมากหมายเหมือนภาษาอื่นๆ เช่น $a = 1; $b = 2; $c = 0; $y = "Yes"; $n = "No"; เท่านี้ก็เป็นการกำหนดตัวแปร และ ค่าของตัวแปรแล้ว ภาษา PHP จะใช้ "$" เป็นตัวกำหนดตัวแปรต่างๆได้เลยนะครับ โดย ตัวแปรจะแบ่งเป็น 2 ชนิดหลักๆที่สำคัญ ก็คือ Numberic(ตัวเลข) กับ String(ตัวอักขระ ตัวอักษร) การกำหนดตัวแปรที่เป็นตัวเลขเช่น $a = 1; $b = 1; ถ้าเป็นตัวอักษร ก็จะใช้ $y = "Yes"; $n = "No"; ครับ


ต่อมา รู้จักกับ Operator ใน PHP Operator ก็คือ ตัวดำเนินการกับตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การบวก(+)
 • การลบ(-)
 • คูณ(*)
 • หาร(/)
 • Mod(%) << หารเอาเศษ


เอาละครับ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรม คำนวณค่า 2 ค่า โดยใช้ Dreamweaver CS3 นะครับ เริ่มต้นกับการเปิดโปรแกรม Dreamweaver Cs3 ขึ้นมากันเลยครับ
 • ขันแรก สร้าง form และ textbox เพื่อรับค่าจาก webpage และบันทึกไ้ว้ที่ XXX:\Apserv\www\lesson2\test.php ดังตัวอย่าง รูป ที่ 1


  รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการสร้าง form เพื่อสร้างโปรแกรมการคำนวณ

   <form id="form1" name="form1" method="post" action="test.php">
  A
  <input type="text" name="A" id="A" />
  B
  <input type="text" name="B" id="B" />
  <input type="submit" name="submit" id="submit" value="คำนวณค่า A B" />
  </form>

จาก รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการสร้าง form บรรทัดที่ 9   คือการกำหนด form ชื่อ "form1" กำหนด action ไปที่ไฟล์ test.php
จาก รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการสร้าง form บรรทัดที่ 11 คือการสร้าง textbox เพื่อรับค่าจาก keyboard เก็บไว้ในตัวแปร "A"
จาก รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการสร้าง form บรรทัดที่ 13 คือการสร้าง textbox เพื่อรับค่าจาก keyboard เก็บไว้ในตัวแปร "B"
จาก รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการสร้าง form บรรทัดที่ 14 คือการสร้างปุ่ม submit เพื่อส่งค่าตามกำหนดในบรรทัดที่ 9
จาก รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการสร้าง form บรรทัดที่ 17คือการกำหนดจุดสิ้นสุดของ form1 ที่กำหนดในบรรทัดที่ 9

เมื่อสร้าง form เพื่อกรอกค่าเสร็จขั้นต่อไปคือการรับข้อมูลจาก form1 มาคำนวณโดยใช้ PHP ตัวอย่างดังรูป ที่ 2


รูปที่ 2 ตัวอย่างแสดงการคำนวณค่าจากตัวแปร A และ B

 <?
$A = $_POST['A'];
$B = $_POST['B'];
if($A != "" and $B != "")
{
$Positive = $A + $B;
$minus = $A - $B;
$multiply = $A * $B;
$divide = $A / $B;
$mod = $A%$B;
echo"A + B = $Positive<br />";
echo"A - B = $minus<br />";
echo"A * B = $multiply<br />";
echo"A / B = $divide<br />";
echo"A % B = $mod<br />";
}
?>

เมื่อทำการขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็ลอง กรอก ข้อมูล A และ B แล้วกดปุ่ม "คำนวณค่า A B"

รูปที่ 3 ภาพแสดงผลเมื่อเข้าไปที่ localhost/lesson2/test.php เมื่อ A = 10 B = 7


จากรูปที่ 2 ตัวอย่างแสดงการคำนวณค่าจากตัวแปร A และ B
บรรทัดที่ 8 และ 25 คือ การเปิด และ ปิดการใช้คำสั่งของภาษา PHP
บรรทัดที่ 9 และ 10 คือการตั้งตัวแปร $A และ ตัวแปร $B เพื่อรับค่าที่ส่งมาจาก form1 ซึ่งถูกกำหนดให้มี 2 ค่า คือ A และ B
บรรทัดที่ 11 คือการสร้างเงื่อนไขตรวจสอบค่า A และ B if($A != "" and $B != "") มีความหมายตามเงื่อนไขว่า ถ้าตัวแปร A ไม่เท่ากับ ค่าว่าง และ ถ้าตัวแปร B ไม่เท่ากับ ค่าว่าง
บรรทัดที่ 12 และ 23 คือขอบเขตของเหตุการณ์ตามเงื่อนไขของบรรทัดที่ 11
บรรทัดที่ 13 $Positive = $A + $B; คือการสร้างตัวแปรที่มีชื่อว่า $Positive และกำหนดให้มีค่าเท่ากับ $A + $B ดังตัวอย่างรูปที่ 3 เมื่อ กำหนดให้ A มีค่าเท่ากับ 10 และ B มีค่าเท่ากับ 7 ดังนั้น ค่า $Positive จะมีค่าเท่ากับ 17 ครับ
บรรทัดที่ 14 $minus = $A - $B; ความหมายเหมือนกับการอธิบายในบรรทัดที่ 13 เพียงแต่ นำแค่า A มาลบกับ B และเก็บค่าไว้ให้ตัวแปร $minus
บรรทัดที่ 15 $multiply = $A * $B; ความหมายเหมือนกับการอธิบายในบรรทัดที่ 13 เพียงแต่ นำแค่า A มาคูณกับ B และเก็บค่าไว้ให้ตัวแปร $multiply
บรรทัดที่ 16 $divide = $A / $B; ความหมายเหมือนกับการอธิบายในบรรทัดที่ 13 เพียงแต่ นำแค่า A มาหารกับ B และเก็บค่าไว้ให้ตัวแปร $divide
บรรทัดที่ 17 $mod = $A%$B; ความหมายเหมือนกับการอธิบายในบรรทัดที่ 13 เพียงแต่ นำแค่า A มาหารเอาแต่เศษกับ B และเก็บค่าไว้ให้ตัวแปร $modวิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : 2009-06-11 00:00:00 (53811)
แหล่งที่มา : Admin