การใช้ Array ใน PHP

Array คือ ชุดตัวแปร ที่เก็บค่าของตัวแปรรวมไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม ตัวอย่างเช่น

<?
$arr[0] = "A";
$arr[1] = "B";
$arr[2] = "C";
$loop_arr = count($arr);
$index = 0;
while($index < $loop_arr)
  {
    echo $arr[$index]."<br />";
    $index++;
  }
?>
แสดงผล
A
B
C

Array 2 มิติ

<?
$arr[0][0] = "00";
$arr[0][1] = "01";
$arr[0][2] = "02";
$arr[1][0] = "A";
$arr[1][1] = "B";
$arr[1][2] = "C";
$loop_arr = count($arr);
$index = 0;
while($index < $loop_arr)
  {
    $loop_sub = count($arr[$index]);
    $sub = 0;
    while($sub < $loop_sub)
      {
        echo $arr[$index][$sub]."<br />";
        $sub++;
      }
    $index++;
  }
?>

แสดงผล

00
01
02
A
B
C


การใช้ Array ไม่จำกัดว่าจะมีกี่มิตินะครับ เช่น ถ้าจะสร้าง Array 3 มิติ ก็แค่ $arr[0][0][0] และการแสดงค่าใน array นั้น จะต้องอ้างถึงมิติให้ถูกต้อง เช่น $arr[0] = "A"; echo $arr[0]; หรือ $arr[0][0] = "A"; echo $arr[0][0];


วิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : Admin 2009-06-16 17:50:41 (12427)
แหล่งที่มา : Admin